Pravidlá a podmienky predajnej akcie: "Stará za novú"

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie "Stará za novú” (ďalej len" predajnej akcie "). Tieto pravidlá môžu byť pozmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Všeobecné ustanovenia:

1.1.Usporiadateľom predajnej akcie je spoločnosť Mitac Europe Ltd. Sp. z o.o. (ul. Puławska 405A, 02-801 Warsaw, PL (ďalej len "usporiadateľ").

1.2.Vykonávateľom predajnej akcie v zastúpení usporiadateľa je spoločnosť Just Communication s.r.o.. se sídlem v Praze 1, 110 00 Dlouhá 705/16, IČ: 247 57 837, Česká republika.

2. Termín a miesto konania predajnej akcie:

2.1.Predajná akcia prebieha v termíne od 17. júla 2017 00:00 hod. do 30. septembra 2017 23:59 hod. (Ďalej len "doba konania predajnej akcie") na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania predajnej akcie").

3. Účastník predajnej akcie:

3.1.Účastníkom predajnej akcie sa môže stať fyzická osoba , ktorá dosiahla 18 rokov, ktorá splní podmienky predajnej akcie (ďalej len "účastník predajnej akcie"). Akcia nie je určená pre právnické osoby a zástupcov distributorov značky Mio.

4. Produkty zaradené do predajnej akcie:

4.1.Do predajnej akcie sú zaradené nižšie uvedené modely s jasne definovanou vratnou čiastkou pri odovzdaní starého zariadenia. Tieto produkty sú predávané oficiálnym distribútorom a prodejci v SR.

MODELVRATNÁ ČÁSTKA
MiVue™ Drive 50 FULL EUROPE LM (EEU)26EUR
MiVue™ Drive 55 Full Europe LM (EEU)26EUR
MiVue™ Drive 60 Full Europe LM (EEU)26EUR
MiVue™ Drive 65 FULL EUROPE LM (EEU)26EUR
MiVue™ Drive 65 FULL EUROPE LM TRUCK26EUR

5. Podmienky účasti v predajnej akcii:

5.1.Do predajné akcie bude zaradený účastník predajné akcie za splnenie kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:

a) zakúpenie niektorého z uvedených Mio produktov v dobe trvania predajné akcie u niektorého zo zaradených predajcov v SR (zoznam schválených predajcov je uvedený na webe www.miopromoce.sk)

b) vrátenie starého zariadenia ľubovoľnej značky - navigácie do auta či kamery do auta (stačí len prístroj bez príslušenstva a predajného balenia)

c) vyplnenie registračného formulára na webe www.miopromoce.sk, ktorý účastník vytlačí a odošle spoločne s dokladom o kúpe (odporúčame jej kópiu), s vystrihnutým čiarovým kódom (z nového originálneho balenia produktu Mio) a se starým zariadením

Odoslanie zásielky - po vyplnení registračného formulára bude účastníkovi najneskôr do 48hodin (v pracovné dni) zaslané na uvedený email informácie o zaistenie prepravy = vyzdvihnutie zásielky na uvedenej adrese vo formulári v nasledujúci pracovný deň od doručenia oznámenia. Vrátené zariadenie musí byť pripravené na prepravu - zabalené v kartónovej krabici, prípadne penové obálke.
Nezabalené zariadenie nebude prevzaté na prepravy. Opakované vyzdvihnutie zásielky z dôvodu chyby na strane odosielateľa nie je možné respektíve bude spoplatnené podľa aktuálneho sadzobníka prepravcu.

d) účastník môže žiadať o vrátenie uvedenej sumy (vratna čiastka) najskôr 14 dní od nákupu

5.2.Príslušná vratná čiastka, podľa uvedeného zoznamu vyššie, bude zaslána účastníkovi do 30 dní od doručenia zásielky spĺňajúce všetky stanovené náležitosti, a to na číslo účtu (vedeného v banke so sídlom na území Slovenské alebo českej republiky), ktoré účastník vyplnil v v registračnom formulári, ktorý bude súčasťou zásielky (viz bod 5.1.c).

5.3.Žiadosti o vrátenie príslušnej sumy musia byť doručené spôsobom podľa inštrukcií v bode 5.1. písm. C a to najneskôr do 30.10.2017.Žiadosti, ktoré budú zaslané po tejto lehote už nebudú realizované.

5.4.Jeden nákup oprávňuje iba na uplatnenie jednej zľavy.

5.5.Jeden účastník predajné akcie - fyzická osoba môže zakúpiť maximalně 5 produktov.

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva:

6.1.Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník predajné akcie súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účasťou v predajnej akcii súhlasí účastník so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rámci tejto predajnej akcie (ďalej len "údaje) do databázy usporiadateľa, ako správca (ďalej v tomto odseku len" spoločnosť "), as ich následným spracovaním prostredníctvom určeného spracovateľa na účely preverenie platnej účasti v predajnej akcii a ďalej marketingové účely spoločnosti, tj. ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., a to na dobu 5 rokov s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa zák. č.122/2013., tj. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne a písomne kedykoľvek na adrese spoločnosti odvolať, má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môže na spoločnosť obrátiť a prípadne sa s podnetom môže obrátiť aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

7. Záverečné ustanovenia:

7.1.Usporiadateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajné akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ predajné akcie neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajné akcie, bude toto elektronicky vo forme dodatku k existujúcim pravidlám a zverejnené tu www.miopromoce.sk Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajné akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenie splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie odmien v predajnej akcii.


Dne: 30.6.2017 v BrněTím Mio