Pravidlá a podmienky predajnej akcie: „20 EUR späť s Mio nálepkou“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie "Cash Back s Mio (ďalej len" predajnej akcie "). Tieto pravidlá môžu byť pozmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Všeobecné ustanovenia:

1.1. Usporiadateľom predajnej akcie je spoločnosť Mitac Europe Ltd. Sp. z o.o. (ul. Puławska 405A, 02-801 Warsaw, PL (ďalej len "usporiadateľ").

1.2. Vykonávateľom predajnej akcie menom usporiadateľa je spoločnosť Just Communication s.r.o. se sídlem 5. května 1110/13, 140 00 Praha 4, Česká republika.

2. Termín a miesto konania predajnej akcie:

Predajná akcia prebieha v termíne od 1. decembra 2021 00:00 hod. do 31. decembra.2021 23:59 hod. (Ďalej len "doba konania predajnej akcie") na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania predajnej akcie").

3. Účastník predajnej akcie:

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať fyzická osoba , ktorá dosiahla 18 rokov, ktorá splní podmienky predajnej akcie (ďalej len "účastník predajnej akcie"). Akcia nie je určená pre právnické osoby a zástupcov distributorov značky Mio.

4. Produkty zaradené do predajnej akcie:

Do predajnej akcie sú zaradené nižšie uvedené modely Mio MiVue kamier do auta. Tieto produkty sú predávané vybranými oficiálnymi distribútormi a predajcami v SR, ktorí sú uvedení na webových stránkach predajnej akcie – www.miopromoce.sk

Mio MiVue J85, Mio MiVue 798, Mio MiVue 798Dual, Mio MiVue 818, Mio MiVue 846, Mio MiVue 866

5. Podmienky účasti v predajnej akcii:

5.1. Zakúpenie niektorého z uvedených Mio produktov v dobe trvania predajné akcie1.12. – 31.12.2021 u niektorého zo zaradených predajcov v SR.

5.2. Vylepením nálepky „Mio on board“ na automobil.
Príslušnú nálepku obdrží účastník po vyplnení kontaktného formulára na stránkach www.miopromoce.sk do 14 kalendárnych dní od požiadania.

5.3. Registráciou do akcie prostredníctvom kompletne vyplneného formulára zo stránok www.miopromoce.sk.
Pri registrácii je vyžadovaná kópia nákupného dokladu kamery, fotografie kamery (prístroja a nie predajného balenia) s viditeľným výrobným číslom SN a fotografie nálepky „Mio on board“ preukázateľne vylepené na automobile.

5.4. O úspešnej registrácii bude účastník informovaný prostredníctvom potvrdzovacieho emailu na uvedenej emailovej adrese vo formulári a to najneskôr do 14 kalendárnych dní od registrácie.
V prípade, že potvrdzovací email registrácia nedorazí, má sa zato, že žiadosť nebola riadne obdržaná a účastník musí v takom prípade žiadosť zaviesť znova, prípadne sa informovať na jej stav u mio@justC.cz.

5.5. Čiastka 20 EUR bude, pri splnení všetkých požadovaných podmienok zaslaná na číslo účtu vyplnené v registračnom formulári a to do 30 dní od obdržania potvrdenia o úspešnom prijatí žiadosti.

5.6. Žiadosť - registrácia na www.miopromoce.sk musí byť vykonaná najneskôr do 13.2.2021.
Žiadosti, ktoré budú zadané po uplynutí uvedenej lehoty už nebudú realizované.

5.7. Jeden nákup oprávňuje iba na uplatnenie jednej zľavy.

5.8. Jeden účastník - fyzická osoba môže zakúpiť maximalně 5 produktov.

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajné akcie a zaväzuje sa ich dodržiavať. Dobrovoľne súhlasí s poskytnutím svojich nižšie uvedených osobných údajov a takisto so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rámci predajnej akcie.

 • Spracované osobné údaje (ďalej len "údaje) sú:
  • Meno, Priezvisko
  • Adresa
  • Telefónny kontakt
  • E-mailová adresa
  • Číslo bankového účtu
  • Údaje súvisiace s dokladom o nákupe (účtenka), teda s nákupom: dátum a miesto nákupu, typ / typy zakúpených produktov, číslo účtenky. Ďalej z dokladu budú zrejme viditeľné, ale správcom údajov nebudú spracovávané tieto údaje: cena nákupu, v prípade platby kartou aj identifikátor Terminálu platby, časť čísla platobnej karty, typ platobnej karty a autorizačný kód (nesúvisí s kódom PIN).
 • Údaje budú spracované za účelom evidencie a na základe zmluvného vzťahu a zákonné povinnosti, najmä z dôvodu kontroly zo strany úradov a z dôvodu preukázanie nároku na zľavu účastníkovi predajné akcie, a to po zákonnú dobu 10 rokov. Nebudú spracovávané za účelom marketingových akcií.
 • Spracovaním Osobných údajov v zmysle týchto podmienok sa rozumie najmä ich zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, používanie, triedenie alebo kombinovanie, usporiadanie, sprístupnenie, blokovanie a likvidácia s využitím manuálnych a automatizovaných prostriedkov (napr. špecializovaných softvérov pre vedenie účtovníctva) v rozsahu potrebnom na riadne vykonanie predajnej akcie.
 • Účasťou v predajnej akcii ďalej účastník súhlasí so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rámci tejto predajnej akcie do databázy usporiadateľa, ako správca, a s ich následným spracovaním prostredníctvom určeného spracovateľa na účely preverenia platnej účasti v predajnej akcii (pozri v záhlaví tejto zmluvy "Vykonávateľ "), podľa zákona č. 480/2004 Zb. a v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), a to na obdobie 10 rokov s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje.
 • Účastník (fyzická osoba) má nárok (podľa dnes platného ustanovenia § 11, 21 zák. Č. 101/2000 Z. z. a v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), na bezplatnú aktualizáciu svojich dát u správcu dát, ale aj na vymazanie svojich dát, najmä z marketingovej databázy a databázy určené pre túto predajnú akciu, takisto má nárok prednostne na podanie námietky u správca týchto dát (usporiadateľ akcie a / alebo vykonávateľ akcie - kontakty pozri vyššie), má nárok aj na podanie námietky dozornému orgánu (ÚOOÚ - pozri https://www.uoou.cz, Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27 , Praha, Česká republika). Svoj nárok môže kedykoľvek podať písomne.
 • Správca týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len "Nariadenie"), informuje, že:
  • osobné údaje Subjektu údajov budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,
  • dôvodom poskytnutie osobných údajov Subjektu údajov je záujem Správca na rýchlom a priamom informovanie Subjektu údajov o záležitostiach týkajúcich sa predajné akcie a možnosti Správca bezprostredne a rýchlo kontaktovať Subjekt údajov v potrebných veciach, čo by bez poskytnutia týchto údajov bolo podstatne sťažené,
  • pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovanie ani na profilovanie,
  • predmetom spracovania Osobných údajov na základe týchto podmienok a pravidiel predajné akcie nie sú citlivé údaje v zmysle Nariadenia,
  • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadneho spracovateľa, okrem vyššie uvedených firiem, ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia,
  • Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii, alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.

7. Závěrečná ustanovení

Usporiadateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou v predajnej akcii.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajné akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ predajné akcie neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajné akcie, bude toto elektronicky vo forme dodatku k existujúcim pravidlám a zverejnené tu www.miopromoce.sk. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajné akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie odmien v predajnej akcii.

Tým Mio