Pravidlá a podmienky predajnej akcie: "Cashback s Mio"

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie "Cash Back s Mio (ďalej len" predajnej akcie "). Tieto pravidlá môžu byť pozmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Všeobecné ustanovenia:

1.1. Usporiadateľom predajnej akcie je spoločnosť Mitac Europe Ltd. Sp. z o.o. (ul. Puławska 405A, 02-801 Warsaw, PL (ďalej len "usporiadateľ").

1.2. Vykonávateľom predajnej akcie menom usporiadateľa je spoločnosť Just Communication s.r.o. so sídlom 5. Května 1110/13, 140 00 Praha 4, Česká republika.

2. Termín a miesto konania predajnej akcie:

Predajná akcia prebieha v termíne od 1.mája.2022 00:00 hod. do 30.júna.2022 23:59 hod. (Ďalej len "doba konania predajnej akcie") na území Slovenskej republiky (ďalej len "miesto konania predajnej akcie").

3. Účastník predajnej akcie:

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať fyzická osoba , ktorá dosiahla 18 rokov, ktorá splní podmienky predajnej akcie (ďalej len "účastník predajnej akcie"). Akcia nie je určená pre právnické osoby a zástupcov distributorov značky Mio.

4. Produkty zaradené do predajnej akcie:

Do predajnej akcie sú zaradené nižšie uvedené modely s jasne definovanou vratnou čiastkou. Tieto produkty sú predávané vybranými oficiálními distribútormi a autorizovanými predajcami v SR, ktorí sú uvedeni na webových stránkách predajnej akcie jako Partnery promoce www.miopromoce.sk

 • Kamera do auta Mio MiVue 818 – 20 EUR
 • Kamera do auta Mio MiVue 846 – 20 EUR
 • Kamera do auta Mio MiVue J85 WIFI – 20 EUR

5. Podmienky účasti v predajnej akcii:

5.1 . akúpenie niektorého z uvedených Mio produktov v dobe trvania predajné akcie u niektorého zo zaradených predajcov v SR.

5.2. Účastník môže žiadať o vrátenie uvedenej sumy najskôr 14 dní od nákupu.

5.3. Účastník akcie pošle výhradne prostredníctvom doručovacej služby (napr. Slovenské pošta) súvisiaci nákupný doklad produktu Mio (pozri 4.) - najčastejšie teda účtenku (odporúčame jej kópiu), ďalej potom priloží aj vystrihnutý čiarový kód "SN" (z originálneho balenia produktu), a takisto aj vytlačený a kompletne vyplnený registračný formulár z www.miopromoce.sk na adresu:
Just Communication s.r.o.
Na Vráž 583
251 63
Strančice, Česká republika
Na obálku, prosím uveďte: “CashBack Mio”.

5.4. Príslušná vratná čiastka, podľa vyššie uvedenej tabuľky bude zaslaná na číslo účtu vyplnené v registračnom formulári, ktorý bude súčasťou zásielky, ktorú účastník odošle na adresu spoločnosti Just Communication s.r.o a to do 30 dní od jejího doručenia.

5.5. Žiadosti o vrátenie príslušnej sumy musia byť zaslané poštou na adresu spoločnosti Just Communication s.r.o najneskôr do 31.7.2022.
Žiadosti, ktoré budú zaslané po uplynutí lehoty (dátum pečiatky najneskôr do 31/7/2022) už nebudú realizované.

5.6. Jeden nákup oprávňuje iba na uplatnenie jednej zľavy.

5.7. Jeden účastník - fyzická osoba môže zakúpiť maximalně 5 produktov.

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajné akcie a zaväzuje sa ich dodržiavať. Dobrovoľne súhlasí s poskytnutím svojich nižšie uvedených osobných údajov a takisto so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rámci predajnej akcie.

 • Spracované osobné údaje (ďalej len "údaje) sú:
  • Meno, Priezvisko
  • Adresa
  • Telefónny kontakt
  • E-mailová adresa
  • Číslo bankového účtu
  • Údaje súvisiace s dokladom o nákupe (účtenka), teda s nákupom: dátum a miesto nákupu, typ / typy zakúpených produktov, číslo účtenky. Ďalej z dokladu budú zrejme viditeľné, ale správcom údajov nebudú spracovávané tieto údaje: cena nákupu, v prípade platby kartou aj identifikátor Terminálu platby, časť čísla platobnej karty, typ platobnej karty a autorizačný kód (nesúvisí s kódom PIN).
 • Údaje budú spracované za účelom evidencie a na základe zmluvného vzťahu a zákonné povinnosti, najmä z dôvodu kontroly zo strany úradov a z dôvodu preukázanie nároku na zľavu účastníkovi predajné akcie, a to po zákonnú dobu 10 rokov. Nebudú spracovávané za účelom marketingových akcií.
 • Spracovaním Osobných údajov v zmysle týchto podmienok sa rozumie najmä ich zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, používanie, triedenie alebo kombinovanie, usporiadanie, sprístupnenie, blokovanie a likvidácia s využitím manuálnych a automatizovaných prostriedkov (napr. špecializovaných softvérov pre vedenie účtovníctva) v rozsahu potrebnom na riadne vykonanie predajnej akcie.
 • Účasťou v predajnej akcii ďalej účastník súhlasí so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rámci tejto predajnej akcie do databázy usporiadateľa, ako správca, a s ich následným spracovaním prostredníctvom určeného spracovateľa na účely preverenia platnej účasti v predajnej akcii (pozri v záhlaví tejto zmluvy "Vykonávateľ "), podľa zákona č. 480/2004 Zb. a v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), a to na obdobie 10 rokov s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje.
 • Účastník (fyzická osoba) má nárok (podľa dnes platného ustanovenia § 11, 21 zák. Č. 101/2000 Z. z. a v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), na bezplatnú aktualizáciu svojich dát u správcu dát, ale aj na vymazanie svojich dát, najmä z marketingovej databázy a databázy určené pre túto predajnú akciu, takisto má nárok prednostne na podanie námietky u správca týchto dát (usporiadateľ akcie a / alebo vykonávateľ akcie - kontakty pozri vyššie), má nárok aj na podanie námietky dozornému orgánu (ÚOOÚ - pozri https://www.uoou.cz, Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27 , Praha, Česká republika). Svoj nárok môže kedykoľvek podať písomne.
 • Správca týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len "Nariadenie"), informuje, že:
  • osobné údaje Subjektu údajov budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,
  • dôvodom poskytnutie osobných údajov Subjektu údajov je záujem Správca na rýchlom a priamom informovanie Subjektu údajov o záležitostiach týkajúcich sa predajné akcie a možnosti Správca bezprostredne a rýchlo kontaktovať Subjekt údajov v potrebných veciach, čo by bez poskytnutia týchto údajov bolo podstatne sťažené,
  • pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovanie ani na profilovanie,
  • predmetom spracovania Osobných údajov na základe týchto podmienok a pravidiel predajné akcie nie sú citlivé údaje v zmysle Nariadenia,
  • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadneho spracovateľa, okrem vyššie uvedených firiem, ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia,
  • Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii, alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.

7. Závěrečná ustanovení

Usporiadateľ nezodpovedá za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou v predajnej akcii.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami nebudú do predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajné akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Usporiadateľ predajné akcie neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo predajnú akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajné akcie, bude toto elektronicky vo forme dodatku k existujúcim pravidlám a zverejnené tu www.miopromoce.sk. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajné akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie odmien v predajnej akcii.

Tým Mio